Tăng cường đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường với viết và đăng bài báo khoa học tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
[ 26/09/2017 09:08 AM | Lượt xem: 213 ]

Tăng cường đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài nguyên Môi trường với viết và đăng bài báo khoa học tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

 

TS. Văn Hữu Tập

Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất


Tóm tắt

Bài báo cáo này trình bày một số nội dung tăng cường nghiên cứu khoa học và đăng tải bài báo trong công tác đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Việc đăng tải bài báo khoa học của các học viên cao học nói chung còn là một hạn chế trong quá trình đào tạo. Trong đào tạo cần giao nhiệm vụ thực hiện luận văn ngay từ học kỳ 1 hoặc sau học kỳ 1 cùng hướng nghiên cứu của các giảng viên để học viên tích cực nghiên cứu tao ra các kết quả có chất lượng tốt. Một số giải pháp tăng cường đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường với công bố bài báo khoa học là: gia tăng giá trị nghiên cứu khoa học của học viên và học viên cao học tích cực tham gia các nhóm nghiên cứu của giảng viên. Tiếng tục đẩy mạnh việc công bố kết quả nghiên cứu của nội dung luận văn thành các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước là nội dung cần thiết để nâng cao khả năng đăng tải bài báo của học viên cao học.

1. Mở đầu

Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo. Bồi dưỡng sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung và nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn ở trình độ thạc sĩ của người học đối với từng chuyên đề cụ thể.

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học, trình độ thạc sĩ Quản lý tài nguyên và Môi trường từ năm 2017. Khóa đào tạo thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường đầu tiên cũng đã bắt đầu tuyển sinh và đào tạo từ năm học 2017-2018.

Đào tạo thạc sĩ quản lý tài nguyên môi trường là một chương trình có nhiều nội dung thực hành, thực nghiệm để nâng cao kỹ năng thực tế cho học viên. Các học phần gắn liều với các nội dung thực hành bắt buộc đối với học viên là: phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, quản lý tài nguyên và quy hoạch môi trường, ứng dụng công nghệ 3S trong quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, quản lý môi trường nông nghiệp nông thôn,… Trong thời lượng đào tạo 2 năm của chương trình với 60 tín chỉ thì việc thực hiện luận văn là một nội dung bắt buộc đối với tất cả học viên trong chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Khối lượng luận văn chiếm 10 tín chỉ, tức là 1/6 nội dung chương trình đào tạo. Vì vậy, việc thực hiện và hoàn thành luận văn có chất lượng tốt là một nội dung quan trọng đối với học viên. Luận văn của học viên cao học ngành quản lý tài nguyên và môi trường là một báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường hoặc một báo cáo chuyên đề về kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... trong lĩnh vực chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường vào thực tế. Để đạt được một luận văn có chất lượng tốt thì học viên phải được định hướng đề tài và nghiên cứu tài liệu, thực hiện các nội dung nghiên cứu để có kết quả tốt, đảm bảo khoa học và am hiểu sâu về vấn đề nghiên cứu ngay từ kỳ 1 hoặc sau khi kết thúc họp kỳ 1.

2. Tăng cường nghiên cứu khoa học và đăng tải bài báo cho học viên cao học chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường

Một luận văn tốt thể hiện qua kết quả nghiên cứu và bàn luận tốt, giải quyết được vấn đề đặt ra. Luận văn thạc sĩ của học viên cao học ngành quản lý tài nguyên và môi trường được đánh giá bởi một hội đồng dựa trên kết quả nghiên cứu của luận văn và việc bảo vệ kết quả nghiên cứu đó của học viên cao học. Để tăng chất lượng đào tạo thạc sĩ, giúp học viên tiếp tục có khả năng nghiên cứu lên bậc cao hơn hoặc thực hiện các đề tài dự án khi tốt nghiệp trở về cơ quan công tác năng lực nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học là việc làm cần thiết trong quá trình đào tạo. Để có một luận văn có chất lượng tốt thì kết quả cũng cần được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành khoa học trong và ngoài nước thông qua các bài báo khoa học. Bài báo khoa học còn là sản phẩm tinh thần của học viên cao học ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Muốn đạt được điều đó, học viên cần được định hướng và nghiên cứu sớm nội dung của luận văn thông qua giảng viên hướng dẫn.

Như vậy, ngay từ học kỳ 1 hoặc sau khi kết thúc học kỳ 1 của chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường, học viên cần có hướng nghiên cứu cho luận văn và giảng viên hướng dẫn để thực hiện các nội dung nghiên cứu của mình. Các giảng viên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất có đủ năng lực để định hướng các nội dung nghiên cứu cho học viên thực hiện như: Nhóm nghiên cứu của TS. Ngô Văn Giới và TS. Kiều Quốc Lập đang thực hiện các dự án về nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hệ thống xử lý nước cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang và Lai Châu; nhóm nghiên cứu của TS. Văn Hữu Tập đang thực hiện đề tài Nafosted về xử lý các chất hữu cơ trong nước thải bằng công nghệ ôxy hóa tiên tiến trên cơ sở ozone xúc tác, đề tài nghiên cứu về xử lý các chất hữu cơ, các hợp chất photpho, nitơ và kim loại nặng trong nước và nước thải bằng kỹ thuật hấp phụ dựa trên cơ sở than hoạt tính, hạt nano; nhóm nghiên cứu của TS. Đỗ Thị Vân Hương về sinh khí hậu phục vụ nông nghiệp và biến đổi khí hậu, nghiên cứu của TS. Chu Thành Huy về du lịch sinh thái, địa lý, lịch sử và văn hóa; nghiên cứu của TS. Nguyễn Thị Phương Mai về cảnh quan, sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên…. Những đề tài, dự án và hướng nghiên cứu của các giảng viên trong Khoa luôn đảm bảo định hướng và giúp học viên tiến hành các nghiên cứu ngay từ thời gian bắt đầu chương trình học cao học Quản lý tài nguyên và môi trường. Trong quá trình thực hiện đề tài như vậy, kết quả thu được của học viên cùng các giảng viên sẽ được viết thành các bài báo, báo cáo khoa học để gửi xuất bản ở các tạp chí trong và ngoài nước.

3. Một số biện pháp tăng cường đào tạo Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường với công bố bài báo khoa học

Biện pháp 1: Gia tăng giá trị nghiên cứu khoa học (NCKH) của học viên

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của đào tạo Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, các học viên cần:

- Tích cực tham gia các đề tài, dự án hoặc hướng nghiên cứu theo định hướng luận văn của giảng viên ngay từ học kỳ 1 để có kết quả tốt chuẩn bị cho viết bài báo và báo cáo luận văn;

- Học viên tham gia mạnh mẽ các hoạt động thực hành, thực nghiệm tại phòng thí nghiệm Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất, quan tâm, khuyến khích gia tăng giá trị các nội dung thực nghiệm, hoặc các hướng nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên trong Khoa để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục để hội nhập quốc tế;

- Giảng viên và học viên cao học trong Khoa cần quan tâm đến việc thực hiện việc xuất bản các công trình khoa học có chất lượng, phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Biện pháp 2: Học viên cao học tích cực tham gia các nhóm nghiên cứu của giảng viên

Đây là một giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các học viên tích cực tham gia nhóm nghiên cứu cùng giảng viên và thường xuyên tổ chức xê-mi-na chuyên môn, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị cao. Sản phẩm khoa học trực tiếp của các nhóm nghiên cứu này là các bài báo khoa học và nội dung của luận án.

4. Một số đề xuất thay cho kết luận

Công bố bài báo khoa học là cần thiết, là một yếu tố thúc đẩy không chỉ chất lượngđào tạo thạc sĩ mà còn thúc đẩy sự thay đổi các yếu tố khác trong hệ thống đào tạo bậc cao: chất lượng hướng dẫn, chính sách khuyến khích và hỗ trợ NCKH, hệ thống thư viện…

Dự kiến vấn đề mà học viên và giảng viên cần quan tâm, giải quyết tiếp theo:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc công bố kết quả nghiên cứu của nội dung luận văn thông qua các công trình khoa học trên các tạp chí,kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;

- Giảng viên và học viên cao học tiếp tục nỗ lực sáng tạo, góp phần giúp trường ĐHKH phấn đấu là đơn vị tiêu biểu của ĐHTN về công bố các bài báo chất lượng cao trên các tạp chí khoa học;

- Đam mê là một yếu tố không thể thiếu để dẫn đến thành công trong NCKH. Qua hoạt động nghiên cứu của mình, các học viên cần được truyền cảm hứng niềm đam mê và nhiệt huyết cho học tập và nghiên cứu khoa học từ giảng viên giảng dạy và gianrd viên hướng dẫn luận văn.

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư Số: 15/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết đinh số 5693/QĐ-BGDĐT về viêc cho phép Đại học Thái Nguyên đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Trường Đại học Khoa học. 2016.

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Khung chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Chuyên ngành:Quản lý tài nguyên và môi trường. 2016.


Khoa Môi trường - Trái đất

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 823436
Trong ngày: 27
Đang online: 9